Kruimelpad

Home Privacy Statement

Wie is online

We hebben 8 gasten online


Privacy Statement PDF Afdrukken E-mail
Geschreven door Ramses Sloeserwij   
zondag, 09 september 2018 20:56

C.G.V. Mars (hierna: Mars) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij dragen er zorg voor dat de persoonsgegevens die u ons verschaft vertrouwelijk worden behandeld. De handelswijze van Mars is in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hieronder omschrijven we hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

1. Toepassing

Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van Mars. U dient zich ervan bewust te zijn dat Mars niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites, die via een link op onze website bereikbaar zijn. Wij raden u aan bij het benaderen van websites van derden telkens het privacy statement van deze websites te raadplegen.

2. Doeleinden en wettelijke basis voor de gegevensverwerking

Persoonsgegevens mogen enkel worden verwerkt indien daarvoor een wettelijke grondslag   aanwezig is. Mars verwerkt persoonsgegevens op basis van artikel 6, eerste lid, onder a, AVG: de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is. Mars verwerkt persoonsgegevens op grond van het lidmaatschap dat de betrokkene is aangegaan met Mars.

Mars verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Het bijhouden van een ledenadministratie
  • Incasso van de contributie en/of deelnamebijdragen
  • Aanvraag van subsidieverzoeken
  • Het organiseren van (club)evenementen
  • Deelname aan wedstrijden
  • Het lidmaatschap van de KNGU (Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie).

3. Beveiligingsniveau

Mars heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de aan haar toevertrouwde persoonsgegevens te beschermen en om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Hierbij valt te denken aan firewalls en fysieke- en administratieve toegangscontroles tot aan de data en servers. We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen. Daarnaast maken wij back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten. Tenslotte zijn al onze medewerkers geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

4. Bewaartermijn

Mars bewaart uw persoonsgegevens voor zover dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken en niet langer dan wettelijk is toegestaan.

 5. Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

6. Gebruik van foto’s

Bij wedstrijden en verenigingsactiviteiten kunnen foto’s worden gemaakt van de deelnemers. Dit beeldmateriaal kan mogelijk worden geplaatst op de website van de vereniging dan wel in een lokaal nieuwsblad. Voorwaarde hierbij is dat de deelnemers op de beelden akkoord zijn met gebruik van deze beelden. Deze toestemming vragen we vooraf bij de aanmelding als lid. Leden of ouders die hier bezwaar tegen hebben, kunnen dit kenbaar maken bij de inschrijving of later via de secretaris van het bestuur, zie de website: www.cgvmars.nl

7. Verstrekking aan derden

De persoonsgegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de beschreven doeleinden. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

8. Rechten van de betrokkene

In geval van verwerking van persoonsgegevens kunnen betrokkenen een schriftelijk verzoek indienen bij Mars om gebruik te kunnen maken van het recht op inzage en het recht om correctie of verwijdering van de persoonsgegevens.

 9. Contactgegevens

Indien u vragen heeft kunt u contact met ons opnemen via het secretariaat. Gegevens vindt u op onze website: www.cgvmars.nl

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering van Mars. Het is daarom raadzaam regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Laatst aangepast op maandag, 17 december 2018 23:27